NASZA OFERTA

24 Zarządzanie i administracja

Zarządzanie nieruchomością to odpowiedzialne przejmowanie i wykonywanie obowiązków związanych bezpośrednio z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu. Podejmujemy liczne czynności prewencyjne mające na celu przewidywanie i diagnozowanie problemów związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem nieruchomością. Realizacja naszych podstawowych celów zarządzania nieruchomościami oznacza dla naszych klientów profity, które podwyższają poziom funkcjonalności obiektów. Do celów tych zaliczamy:

 • maksymalizacje wartości kapitałowej
 • maksymalizacje wartości czynszu
 • maksymalizacje wpływów gotówkowych
 • zabezpieczenie środków trwałych inwestycji
 • wypełnianie zobowiązań w imieniu Właściciela
 • nadzór nad wypełnianiem przez Najemców ich zobowiązań wynikających z Umów Najmu

W ramach czynności stanowiących składowe zarządzenia nieruchomością, lub w przypadku wykonywania odrębnych umów na administrację, realizujemy również:

 • przygotowanie regulaminu przebywania najemców na terenie budynku
 • bieżące- codzienne zarządzanie administracyjne
 • prowadzenie wszystkich dokumentów dotyczących nieruchomości
 • przygotowywanie i analizowanie dokumentów dotyczących sprawozdawczości i budżetowania
 • kontrole kosztów operacyjnych
 • przygotowywanie miesięcznych raportów dotyczących kosztów utrzymania budynku
 • zlecanie i nadzorowanie prac dla służb wykonujących usługi dla budynku
 • kooperacje z prawnikami i księgowymi
 • asystowanie przy sprawach ubezpieczeniowych
 • wykonywanie prac związanych z podatkiem od nieruchomości
 • negocjacje, zawieranie i nadzór nad realizacją wszelkich umów z dostawcami mediów
 • nadzór gwarancyjny i pogwarancyjny
 • organizacje i nadzór nad pracami służb zabezpieczenia budynku
 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego

24 Management specjalizuje się w zarządzaniu pełnym spektrum rodzajów i klas nieruchomości ( mieszkalne, spółdzielcze, komercyjne, użyteczności publicznej) dzięki czemu współpracujemy z wieloma ich prawnymi właścicielami (spółdzielnie, wspólnoty, spółki z o.o., spółki cywilne, właściciele komercyjni...). Dzięki wszechstronności w zarządzaniu pełnym wachlarzem nieruchomości, posiadamy niezbędny know how i znamy w pełni potrzeby różnych sektorów rynku.

Aktualnie 24 Management obsługuje ponad 310 tys. metrów kwadratowych powierzchni, ale liczba ta zwiększa się sukcesywnie z roku na rok.

24 Zarządzanie techniczne 

Obsługa techniczna nieruchomości to usługa mająca zapewnić utrzymanie należytej sprawności użytkowej infrastruktury budynkowej.
Sprawne zarządzanie techniczne nieruchomości zapewnia również jej ustawiczny rozwój wraz z pełnym dostosowaniem do nieustannie zmieniających się warunków technologicznych.

Zarządzanie techniczne24 Zarządzanie techniczne to rozwinięta obsługa audytorska i szybkie wdrażanie najbardziej racjonalnych sposobów optymalizacji zużycia energii, zdalnej kontroli pracy urządzeń i pomiarów parametrów technicznych infrastruktury budynkowej.

Obsługa instalacji wykonywana jest przez zespół wyspecjalizowanych pracowników z wieloletnim doświadczeniem, których usługi dedykowane są wyłącznie dla potrzeb obsługiwanych obiektów. Instalacje i urządzenia specjalistyczne, obsługiwane są przez serwisy dostawców lub producentów przez co zapewniamy prawidłowy przebieg eksploatacji infrastruktury obiektu. Szczegółowy harmonogram obsługi i okresowych przeglądów jest przygotowany po przejęciu obiektu i pełnym zapoznaniem się z dokumentacją techniczno ruchową oraz stanem technicznym urządzeń i instalacji.

24 Zarządzanie techniczne to również:

 • Koordynacja prac służb technicznych.
 • Optymalizacja kosztów zużycia energii.
 • Modernizacja infrastruktury.
 • Archiwizowanie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej.
 • Przygotowanie planów i harmonogramów prac.
 • Organizowanie i nadzorowanie (wymaganymi przepisami) obligatoryjnych przeglądów technicznych nieruchomości.
 • Organizowanie i nadzorowanie sprawności urządzeń bezpieczeństwa budynku.
 • Kontrolowanie sprawności i organizowanie konserwacji urządzeń.
 • Organizowanie przetargów na różne roboty i usługi.
 • Nadzór nad działalnością firm i serwisów zewnętrznych wykonujących prace techniczne na nieruchomości.
 • Organizacja bieżących napraw, prac odtworzeniowych i konserwacyjnych. niezbędnych do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym.

Zarządzanie techniczne24 Zarządzanie techniczne opiera się na wiedzy o nowoczesnych sposobach kontroli i sterowania.

Potrzebujesz stałej wiedzy o stanie urządzeń, a w budynku nie posiadasz BMS?

Może wystarczą informacje o wybranych parametrach dostępne on-line, monitorowane przez proste i tanie układy kontrolne.

Chcesz kontrolować zużycie energii? Może wystarczy zdalne sterowania odbiornikami energii.

24 Zarządzanie techniczne to możliwość kontroli, sterowania i optymalizacji procesów 24 godziny na dobę.

24 Utrzymanie czystości 

Usługa utrzymania czystości budynku i terenu zewnętrznego realizowana jest przy wykorzystaniu własnych pracowników. Po uzyskaniu informacji o powierzchniach wspólnych i godzinach pracy Najemców możliwe jest dokładne ustalenie harmonogramu prac, który obejmujące:

 • sprzątanie zasadnicze
 • serwis dzienny
 • sprzątanie terenu zewnętrznego
 • utrzymanie zieleni
 • mycie elewacji
 • mycie okien wewnętrznych
 • utrzymanie/prace zimowe

24 Usługi inżynierskie

Realizując obowiązki Zarządcy nieruchomości nie zaniedbujemy istotnych elementów obsługi obligowanych aktualnymi aktami prawnymi, a związanymi bezpośrednio z gospodarowaniem i funkcjonowaniem nieruchomości. Uwzględniając obligatoryjne dla zarządzania nieruchomościami zmienne oferujemy:

 • 24 Usługi inżynierskiekontrole stanu technicznego - usługa polega na przeprowadzaniu okresowych rocznych (1/2 rocznych), pięcioletnich kontroli obiektów budowlanych i pomiarów instalacji gazowych, elektrycznych i wentylacyjnych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane")
 • opinie i ekspertyzy techniczne - przygotowanie opinii i ekspertyz technicznych dotyczących rozwiązywania problemów technicznych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem poszczególnych elementów infrastruktury obiektu.
 • wykonawstwo prac remontowo-budowlanych - kompleksowa aranżacja wnętrz wg projektów oraz wykonanie prac ogólnobudowlanych i instalatorskich (wraz z dostawą wszelkiego typu urządzeń instalowanych w obiekcie). Oferta obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju prac budowlano-remontowych, prac wykończeniowych (w tym wykonania bądź modernizacji każdego rodzaju instalacji technicznych związanych z modernizacją lub budową poszczególnych obiektów). Wszelkie przebudowy, remonty i modernizacje realizowane są przy pełnym poszanowaniu sztuki budowlanej, która nakazuje przygotowanie projektów branżowych we właściwy sposób, aby proces budowy przebiegał bez zakłóceń, a efekt końcowy spełniał oczekiwania Inwestora.

  24 Management Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. jest przygotowana do świadczenia usług w tym zakresie na każdym etapie procesu inwestycyjnego, czyli od momentu przygotowania koncepcji i projektów technicznych do finalnej realizacji wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych.

  wykonawstwo prac remontowo-budowlanychRoboty będące przedmiotem zamówienia wykonane są po uzyskaniu przez nas odpowiednich zezwoleń wydawanych przez właściwe organy administracyjne. Ich realizacja przebiega w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa ( ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Wszystkie prace, których zakres dotyczy części wspólnych nieruchomości, są wykonywane wyłącznie po uzyskaniu przez nas pisemnego zezwolenia ze strony właściciela lub administratora budynku.

  Wycena i kosztorysowanie prac jest elementem niezmiennie obejmującym wszystkie przewidywane koszty w tym również koszt transportu, załadunku i wywozu na wysypiska publiczne wyeksploatowanych elementów, jak również innych materiałów odpadowych pozostałych po placu budowy. Tworząc kosztorysy opieramy się na sprawdzonych wzorach cenowych zawartych min. w KNR, KNRW, KNP, oraz publikacjach SEKOCENBUD itp. Po realizacji zamówienia przygotowywana jest przez nas dokumentacja powykonawcza, a na wykonane prace udzielana jest stosowana gwarancja wraz z możliwością serwisowania i wykonania przeglądów konserwacyjnych (np. dla urządzeń klimatyzacyjnych.)

 • Audyt techniczny nieruchomości - Audyt nieruchomości jest kompleksowym i niezależnym badaniem wszystkich aspektów eksploatacji nieruchomości.

  Audyt techniczny nieruchomościCzy wypełniane są wszystkie zadania nakazane Polskim Prawem?
  Jakie jest bezpieczeństwo eksploatacji Twojej nieruchomości?
  Czy są obszary w których możliwe jest wprowadzenie oszczędności?

  Zespół specjalnie dobranych ekspertów koncentruje się na ocenie zagadnień:
  • Formalno prawnych; w których przeanalizowana zostanie dokumentacja techniczno - eksploatacyjna
  • Związanych ze stanem technicznym obiektów budowlanych i określeniem stanu bezpieczeństwa eksploatacji
  • Kosztów eksploatacji ze specjalnym uwzględnieniem optymalizacji wydatków

  Podsumowaniem audytu jest raport opisujący wszystkie badane obszary. Jest on ilustrowany zdjęciami ocenianych elementów infrastruktury oraz zbiorami danych i zaleceń ujętych w formie tabel i wykresów.